Nevíte si rady? Kontaktujte nás:+420 777 910 189, info@vykom.cz
Přihlásit

Nákupní košík

Obchodní podmínky - VYKOM s.r.o.

Upravující vztah mezi prodávajícím - společností VYKOM s.r.o. - a kupujícím

Obchodní společnost VYKOM s.r.o.

se sídlem a provozovnou

Kumburský Újezd 104

509 01 Nová Paka 

 

IČ: 25281526

DIČ: CZ25281526

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12567 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vykom.cz

Bankovní spojení:

Tuzemská platba

číslo účtu: 5928477319/0800
IBAN: CZ94 0800 0000 0059 2847 7319
SWIFT: GIBACZPX

Zahraniční platba

číslo účtu: 2027906223/0800
IBAN: CZ14 0800 0000 0020 2790 6223
SWIFT: GIBACZPX

Identifikátor datové schránky: rhubg4w

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodní společností VYKOM s.r.o. www.vykom.cz/eshop, a to s účinností ode dne 1. ledna 2014.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (podnikatel, dodavatel), kterým je obchodní společnost VYKOM s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 104, 509 01 Nová Paka, IČ: 25281526, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 12567 u Krajského soudu v Hradci Králové a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy výslovně neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami rovněž zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,, OZ“).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouvou, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, přičemž veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

Prodávající je obchodní společnost VYKOM s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 104, 509 01 Nová Paka, IČ: 25281526, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 12567 u Krajského soudu v Hradci Králové, jakožto právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Podnikatel je dle ust. § 420 odst. 1 OZ ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Zákazník internetového obchodu je kupujícím. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel (dále jen ,,spotřebitel“) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, přičemž spotřebitelem je dle ust. § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy, tedy nabídkou není umístění nabízeného zboží prodávajícím (podnikatel, dodavatel) na internetové stránky, neboť toto má toliko informativní charakter. Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím, když kupní smlouva vzniká až následným přijetím objednávky dodavatelem, přičemž smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zaslána prodávajícím elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

Dodavatel výslovně uvádí, že před podáním objednávky je při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno v souladu s ust. § 1826 odst. 3 OZ zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky před jejím odesláním. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až zaplacením kupní ceny a prodávající si tímto vyhrazuje výhradu vlastnického práva dle ust. § 2132 OZ. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření smlouvy nedojde.

Na předměty, které jsou na základě vzájemné dohody smluvních stran poskytovány zcela zdarma, jakožto dárky, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, když darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě, že dodal prodávající kupujícímu něco bez objednávky a ujme-li se kupující, jakožto spotřebitel držby, hledí se na něj jako na poctivého držitele. Kupující nemá v tomto případě povinnost na své náklady prodávajícímu dodaný předmět vracet, ani jej o tomto vyrozumět.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající v souladu s ust. § 2161 OZ odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • Věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ceny

Všechny platné aktuální ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou v konečné výši, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách prodávajícího. Toto se netýká případných poplatků za dopravné apod., když informace týkající se nákladů spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího a platí v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Náklady spojené s dodáním a balením zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu ve smluvené výši. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně určených podmínek.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu prodávajícím časově určenou.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti v sídle prodávajícího, na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky nebo prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Všechny výše uvedené způsoby platby jsou ze strany prodávajícího akceptovány a volba jednoho z nich je na kupujícím.

Objednávky

Kupujícímu bude dodáno zboží za cenu platnou v době jeho objednání, resp. za cenu platnou v době uzavření smlouvy. Kupující, jakožto spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Spotřebitel má rovněž možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu
 • osobně v provozovnách prodávajícího

Vyřízení objednávek řadí prodávající v posloupnosti dle data jejich přijetí. Dodání zboží se uskuteční v časovém intervalu 1 až 6 týdnů. O termínu dodání bude kupující ze strany prodávajícího informován předem dohodnutým způsobem.

Fotografie mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny se mohou lišit dle individuálního nastavení monitoru.

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v ust. § 2095 a § 2096 OZ. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vada v dokladech nutných pro užívání věci.

Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je povinen podle možností prohlédnout věc co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství, přičemž nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. V případě, že kupující zjistí poškození zboží, s okamžitou platností vyhotoví zápis o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace vad mechanického charakteru nebude brán zřetel. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ust. § 2108 OZ týkající se neuhrazení části kupní ceny odpovídající odhadem určenému přiměřenému právu na slevu se nepoužije, když kupující je povinen uhradit prodávajícímu plnou kupní cenu.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, tedy na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího: e-mail: obchod@vykom.cz.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Na veškeré dodávané zboží se vztahuje záruka dle záručních podmínek dle občaského zákoníku a lhůt uvedených v záručním listě nebo daňovém dokladu - faktuře. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době dle platných zákonů.

Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, tedy obsah reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. V případě zamítnutí reklamace sdělí prodávající kupujícímu písemně odůvodnění tohoto zamítnutí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Veškeré zakoupené zboží podléhá montáži oprávněným proškoleným servisním technikem. Prodávající výslovně kupujícího upozornil, že právo uplatnění z vad se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal a smlouva se od počátku ruší. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím má prodávající právo kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet uvedený kupujícím.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:

 • Poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • O dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.
 • O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • O dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • O ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • Uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na jím uvedený účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou a je možno provést na základě písemné žádosti zákazníka jejich odstranění z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Prodávající je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit jinou osobu, jakožto zpracovatele. Zpracované osobní údaje jsou uchovány toliko pro potřeby prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího zprostředkovány třetím osobám, s výjimkou osob provádějících dopravu zboží, kterým jsou osobní údaje kupujícího předány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Doprava

Většina zboží je prodávajícím dodávána ve smontovaném stavu. Běžná dodací doba je uvedena v odstavci objednávka. Dopravu prodávající zajišťuje prostřednictvím smluvních logistických služeb, a to za následujících podmínek.

Veškeré náležitosti k provedení platby obdrží kupující na e-mailovou adresu po telefonické či emailové objednávce. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

Platbu za zboží je možné realizovat třemi způsoby:

- převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího (bod a, b, c)

- platební bránou – platební kartou z ČR i ze zahraničí (bod d)

- na dobírku (bod e)

- osobní převzetí zboží (bod f).

a) platba převodem na účet s místem dodání v České Republice

pro platbu v rámci České Republiky platí číslo účtu:

5928477319/0800; Česká spořitelna, a.s.

variabilní symbol je číslo objednávky

b) platba převodem na účet s místem dodání ve Slovenské Republice

pro platbu v EUR při dodání na Slovensko platí číslo účtu:

2027906223/0800; Česká spořitelna, a.s.

variabilní symbol je číslo objednávky

Částka úhrady přepočtená do EUR bude zaslána prodávajícím po objednání na emailovou adresu kupujícího. Kurz pro přepočet na EUR vychází z denního kurzu ČNB.

c) platba převodem na účet s místem dodání v ostatních státech

Poštovné se určuje podle váhy balíku a země dodání. Platební podmínky připravujeme, v případě zájmu o zboží se můžeme již nyní individuálně dohodnout. Kontaktujte nás na našem telefonním čísle či emailem.

d) platební bránou – platební kartou z ČR i ze zahraničí (bod d)

Platba je provedena přes platební bránu dostoupnou na stránkách prodávajícího. Bližší podmínky obsahuje samostatná platební brána, a to včetně platebních instrukcí.

e) platba na dobírku, platí pouze pro území ČR a SR

Kupující zboží uhradí doručovací službě při převzetí zásilky.

f) osobní převzetí zboží v sídle prodávajícího

Kupující může využít osobního odběru objednaného zboží zdarma v sídle prodávajícího, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Pokud kupující nepřevezme zboží z jakýchkoliv důvodů na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto obratem oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující od přepravce zboží převzít.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a neliší se od základní sazby.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, s tím, že náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

Poučení spotřebitele

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, a to v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení, jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Kontakt:

tel.:+420 777 910 189 e-mail: servis@vykom.cz

tel.:+420 777 910 182 e-mail: obchod@vykom.cz